ร.ต.อ.สราวุธ มั่งมี

สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ (ฝอ.๑)

.  ฝ่ายอำนวยการ ๑  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ  งานสารบรรณ   งานเลขานุการ  งานบริหารงานบุคคล  งานสวัสดิการ  งานศึกษาอบรม  งานสรรหา  งานกิจการต่างประเทศ  งานวิเทศสัมพันธ์  ของตำรวจภูธรจังหวัดโดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

            .  งานธุรการและงานสารบรรณ   รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า ออก ของฝ่ายอำนวยการ ๑ และตำรวจภูธรจังหวัด

            .  เป็นเลขานุการของการประชุม   ตามที่ตำรวจภูธรจังหวัดจัดให้มีประชุมขึ้น  เว้นแต่กรณีที่มีเจ้าของเรื่อง การประชุมต้องเป็นเจ้าของเรื่องรับหน้าที่ในการประชุมนั้น

            .  รวบรวม  จัดเก็บรักษา   และแจกจ่ายกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง  ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

            .  จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย  ป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานที่ราชการของตำรวจภูธรจังหวัด

            .  ควบคุมสมุดการลงเวลาทำงานของตำรวจภูธรจังหวัด ให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

            .  จัดข้าราชการตำรวจไปร่วมในกิจกรรมหรือพิธีการต่าง ๆ

            .  เสนอแนะ  จัดทำนโยบาย  ระเบียบ  ข้อบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคล  เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของตำรวจภูธรจังหวัด ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการเสนอแนะและจัดทำโครงการสรรหาตัวบุคคลเข้ารับราชการตำรวจภูธรจังหวัด

            .  จัดทำการสำรวจ  ศึกษา  วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพและใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ

            .  จัดทำและเสนอแนะการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งให้กับหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด ตลอดจนการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

            .๑๐  จัดทำแผน  โครงการ  และงบประมาณด้านอัตรากำลังของตำรวจภูธรจังหวัด

            .๑๑  จัดทำทำเนียบอัตรากำลังอนุญาตข้าราชการตำรวจ  พนักงานราชการ และลูกจ้าง  ตลอดจนการจัดทำทะเบียนพลที่มีอยู่จริง

            ๑.๑๒  ประสานงานด้านอัตรากำลังและอัตราเงินเดือนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนอัตรากำลังและอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และแจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ      รวมทั้งงานของอัตราเพิ่มใหม่และการ

ขอแปลงอัตรา

            .๑๓  ดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด

            ๑.๑๔  ดำเนินการเกี่ยวกับการโอน  การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด

            .๑๕  ดำเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

            ๑.๑๖  ดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสำรองราชการ

            .๑๗  ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ  การลาออก  และการให้ออกจากราชการที่ไม่เกี่ยวกับความผิดทางวินัย

            .๑๘  ดำเนินเกี่ยวกับการเกณฑ์  การขอปลดประจำการของข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

            .๑๙  ดำเนินการประสานงานกับภาคเอกชน  หรือหน่วยราชการอื่น  กรณีให้ตำรวจ

ไปรักษาการณ์

            .๒๐  ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายตำรวจราชสำนักเวร

            .๒๑  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน  การเพิ่มค่าจ้าง การขอเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ การขอเลื่อนยศและการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญตรา  เครื่องหมาย แสดงเกียรติคุณต่าง ๆ

            .๒๒  ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของบัญชีขอเบิกเงินเดือนข้าราชการตำรวจ  พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด

            ๑.๒๓  รวบรวมหลักฐานต่าง ๆ  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอบำเหน็จความชอบ  ประจำปี  และเก็บสถิติผลงานเป็นรายบุคคลเพื่อใช้พิจารณาความสามารถหรือหย่อนความสามารถตามกฎหมาย

ว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ

            ๑.๒๔  จัดทำ  รวบรวม  และเก็บรักษาสมุดประวัติ       บัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟ้มประวัติข้าราชการตำรวจ   รวมทั้งตำรวจนอกราชการ   การหมายเหตุ  แก้ไข  เพิ่มเติม    การลงประวัติความดี  ความชอบพิเศษ   ประวัติการศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรต่าง ๆ   และคุณวุฒิเพิ่มเติม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือการขอเปลี่ยนแปลงไปให้หน่วยที่เกี่ยวข้องของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       

            ๑.๒๕  จัดทำบัตรประจำตัว  บัตรประวัติ  บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภทต่าง ๆ และ

บัตรประจำตัวอื่น ๆ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และข้าราชการบำนาญในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด

            ๑.๒๖  ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบอายุราชการของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการ รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบำเหน็จบำนาญและการขอเลื่อนยศผู้เกษียณอายุราชการ

            ๑.๒๗  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ การออกประทวนยศ และการเรียกคืน

            ๑.๒๘  ดำเนินการปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจที่เข้ารับราชการใหม่หรือย้ายเข้ามาใหม่

ให้ทราบและเข้าใจเป้าหมายและนโยบายในการปฏิบัติงาน

            ๑.๒๙  จัดการเกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการตำรวจและการสงเคราะห์แก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อน

            ๑.๓๐  จัดการช่วยเหลืออุปการะบุตร ธิดาของข้าราชการตำรวจในด้านการศึกษาได้แก่ การจัดหาทุนการศึกษา  และจัดสถานศึกษา เป็นต้น

            ๑.๓๑  จัดหาบ้านพักให้กับข้าราชการตำรวจที่เดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัย

            ๑.๓๒  เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ   เช่น การกู้เงินกองกลางอุดหนุนตำรวจ การขอกู้เงินเพื่อปลูกบ้านพักอาศัย หลักฐานการสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจ เพื่อเสนอไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

            ๑.๓๓  ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาให้กับข้าราชการตำรวจทุกหน่วยงานในสังกัด

            ๑.๓๔  จัดให้ข้าราชการตำรวจเข้าศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือส่วนราชการอื่น

            ๑.๓๕  ดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจขอลาศึกษาต่อ

            ๑.๓๖  ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน

            ๑.๓๗  ดำเนินการเกี่ยวกับการยกย่องชมเชยข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

            ๑.๓๘  งานบันทึก  ตรวจสอบ  ควบคุม  และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

            ๑.๓๙  งานที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด   ได้เป็นการเฉพาะ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน โดยประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการให้หน่วยงาน

ใดเป็นผู้รับผิดชอบต่อไป

            .๔๐  งานวิเทศสัมพันธ์ *

            .๔๑  จัดเก็บ  รวบรวมเอกสาร  ข่าวต่าง ๆ จากต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในข้อมูลหรือประโยชน์ของการพัฒนาหน่วยงานในตำรวจภูธรจังหวัด

            .๔๒  ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อ  ประสานงาน  การเสริมสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างตำรวจภูธรจังหวัดกับตำรวจหรือองค์การต่างประเทศ

            .๔๓  ดำเนินการเกี่ยวกับการต้อนรับตำรวจหรือองค์การต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาดูงานของตำรวจภูธรจังหวัด

            .๔๔  ดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจขอลาศึกษาต่อต่างประเทศ

            ๑.๔๕  ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องตำรวจขอลาไปศึกษา  ดูงาน  หรือเดินทางไปต่างประเทศ

            .๔๖  ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมหรือช่วยเหลืองานแปลและล่าม

            ๑.๔๗  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

            ๑.๔๘  งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย