ฝ่ายอำนวยการ1

 

ร.ต.อ.สราวุธ มั่งมี

สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ (ฝอ.๑)

.  ฝ่ายอำนวยการ ๑  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ  งานสารบรรณ   งานเลขานุการ  งานบริหารงานบุคคล  งานสวัสดิการ  งานศึกษาอบรม  งานสรรหา  งานกิจการต่างประเทศ  งานวิเทศสัมพันธ์  ของตำรวจภูธรจังหวัดโดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

            .  งานธุรการและงานสารบรรณ   รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า ออก ของฝ่ายอำนวยการ ๑ และตำรวจภูธรจังหวัด

            .  เป็นเลขานุการของการประชุม   ตามที่ตำรวจภูธรจังหวัดจัดให้มีประชุมขึ้น  เว้นแต่กรณีที่มีเจ้าของเรื่อง การประชุมต้องเป็นเจ้าของเรื่องรับหน้าที่ในการประชุมนั้น

            .  รวบรวม  จัดเก็บรักษา   และแจกจ่ายกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง  ราชกิจจานุเบกษา และเอกสารของทางราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง

            .  จัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัย  ป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานที่ราชการของตำรวจภูธรจังหวัด

            .  ควบคุมสมุดการลงเวลาทำงานของตำรวจภูธรจังหวัด ให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้

            .  จัดข้าราชการตำรวจไปร่วมในกิจกรรมหรือพิธีการต่าง ๆ

            .  เสนอแนะ  จัดทำนโยบาย  ระเบียบ  ข้อบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคล  เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของตำรวจภูธรจังหวัด ตลอดจนจัดการเกี่ยวกับการเสนอแนะและจัดทำโครงการสรรหาตัวบุคคลเข้ารับราชการตำรวจภูธรจังหวัด

            .  จัดทำการสำรวจ  ศึกษา  วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด เพื่อใช้ในการพิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพและใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ

            .  จัดทำและเสนอแนะการวิเคราะห์และกำหนดตำแหน่งให้กับหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด ตลอดจนการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

            .๑๐  จัดทำแผน  โครงการ  และงบประมาณด้านอัตรากำลังของตำรวจภูธรจังหวัด

            .๑๑  จัดทำทำเนียบอัตรากำลังอนุญาตข้าราชการตำรวจ  พนักงานราชการ และลูกจ้าง  ตลอดจนการจัดทำทะเบียนพลที่มีอยู่จริง

            ๑.๑๒  ประสานงานด้านอัตรากำลังและอัตราเงินเดือนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนอัตรากำลังและอัตราเงินเดือนของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และแจ้งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ      รวมทั้งงานของอัตราเพิ่มใหม่และการ

ขอแปลงอัตรา

            .๑๓  ดำเนินการเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการและลูกจ้างในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด

            ๑.๑๔  ดำเนินการเกี่ยวกับการโอน  การรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด

            .๑๕  ดำเนินการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

            ๑.๑๖  ดำเนินการเกี่ยวกับการสั่งให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสำรองราชการ

            .๑๗  ดำเนินการเกี่ยวกับการลาประเภทต่าง ๆ  การลาออก  และการให้ออกจากราชการที่ไม่เกี่ยวกับความผิดทางวินัย

            .๑๘  ดำเนินเกี่ยวกับการเกณฑ์  การขอปลดประจำการของข้าราชการตำรวจตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร

            .๑๙  ดำเนินการประสานงานกับภาคเอกชน  หรือหน่วยราชการอื่น  กรณีให้ตำรวจ

ไปรักษาการณ์

            .๒๐  ดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายตำรวจราชสำนักเวร

            .๒๑  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือน  การเพิ่มค่าจ้าง การขอเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ การขอเลื่อนยศและการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญตรา  เครื่องหมาย แสดงเกียรติคุณต่าง ๆ

            .๒๒  ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของบัญชีขอเบิกเงินเดือนข้าราชการตำรวจ  พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด

            ๑.๒๓  รวบรวมหลักฐานต่าง ๆ  เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาขอบำเหน็จความชอบ  ประจำปี  และเก็บสถิติผลงานเป็นรายบุคคลเพื่อใช้พิจารณาความสามารถหรือหย่อนความสามารถตามกฎหมาย

ว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ

            ๑.๒๔  จัดทำ  รวบรวม  และเก็บรักษาสมุดประวัติ       บัตรประวัติ ก.พ.๗ และแฟ้มประวัติข้าราชการตำรวจ   รวมทั้งตำรวจนอกราชการ   การหมายเหตุ  แก้ไข  เพิ่มเติม    การลงประวัติความดี  ความชอบพิเศษ   ประวัติการศึกษาอบรมเพิ่มเติมหลักสูตรต่าง ๆ   และคุณวุฒิเพิ่มเติม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง หรือการขอเปลี่ยนแปลงไปให้หน่วยที่เกี่ยวข้องของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       

            ๑.๒๕  จัดทำบัตรประจำตัว  บัตรประวัติ  บัตรที่เกี่ยวกับเหรียญประเภทต่าง ๆ และ

บัตรประจำตัวอื่น ๆ ให้แก่ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และข้าราชการบำนาญในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด

            ๑.๒๖  ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบอายุราชการของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการ รวมทั้งจัดการเกี่ยวกับการขอบำเหน็จบำนาญและการขอเลื่อนยศผู้เกษียณอายุราชการ

            ๑.๒๗  ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานสัญญาบัตรยศ การออกประทวนยศ และการเรียกคืน

            ๑.๒๘  ดำเนินการปฐมนิเทศข้าราชการตำรวจที่เข้ารับราชการใหม่หรือย้ายเข้ามาใหม่

ให้ทราบและเข้าใจเป้าหมายและนโยบายในการปฏิบัติงาน

            ๑.๒๙  จัดการเกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการตำรวจและการสงเคราะห์แก่ครอบครัวข้าราชการตำรวจที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อน

            ๑.๓๐  จัดการช่วยเหลืออุปการะบุตร ธิดาของข้าราชการตำรวจในด้านการศึกษาได้แก่ การจัดหาทุนการศึกษา  และจัดสถานศึกษา เป็นต้น

            ๑.๓๑  จัดหาบ้านพักให้กับข้าราชการตำรวจที่เดือดร้อนเรื่องที่พักอาศัย

            ๑.๓๒  เป็นเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ   เช่น การกู้เงินกองกลางอุดหนุนตำรวจ การขอกู้เงินเพื่อปลูกบ้านพักอาศัย หลักฐานการสมัครเป็นสมาชิกฌาปนกิจ เพื่อเสนอไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

            ๑.๓๓  ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาให้กับข้าราชการตำรวจทุกหน่วยงานในสังกัด

            ๑.๓๔  จัดให้ข้าราชการตำรวจเข้าศึกษาและฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือส่วนราชการอื่น

            ๑.๓๕  ดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจขอลาศึกษาต่อ

            ๑.๓๖  ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินและการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน

            ๑.๓๗  ดำเนินการเกี่ยวกับการยกย่องชมเชยข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

            ๑.๓๘  งานบันทึก  ตรวจสอบ  ควบคุม  และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของข้าราชการตำรวจในสังกัด  รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

            ๑.๓๙  งานที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด   ได้เป็นการเฉพาะ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน โดยประมวลเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการให้หน่วยงาน

ใดเป็นผู้รับผิดชอบต่อไป

            .๔๐  งานวิเทศสัมพันธ์ *

            .๔๑  จัดเก็บ  รวบรวมเอกสาร  ข่าวต่าง ๆ จากต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในข้อมูลหรือประโยชน์ของการพัฒนาหน่วยงานในตำรวจภูธรจังหวัด

            .๔๒  ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อ  ประสานงาน  การเสริมสร้างความสัมพันธ์

ระหว่างตำรวจภูธรจังหวัดกับตำรวจหรือองค์การต่างประเทศ

            .๔๓  ดำเนินการเกี่ยวกับการต้อนรับตำรวจหรือองค์การต่างประเทศที่เข้ามาศึกษาดูงานของตำรวจภูธรจังหวัด

            .๔๔  ดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจขอลาศึกษาต่อต่างประเทศ

            ๑.๔๕  ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องตำรวจขอลาไปศึกษา  ดูงาน  หรือเดินทางไปต่างประเทศ

            .๔๖  ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมหรือช่วยเหลืองานแปลและล่าม

            ๑.๔๗  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

            ๑.๔๘  งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

 

พ.ต.ท.พิทักษ์ โสนนอก

สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ (ฝอ.๒)

 

๒. ฝ่ายอำนวยการ ๒  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการข่าว  งานสถิติข้อมูล

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ของตำรวจภูธรจังหวัด โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

            .๑ งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้าออกของฝ่ายอำนวยการ ๒

            ๒.๒  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการข่าวกรอง   การต่อต้านข่าวกรอง  การข่าวกรองทางการสื่อสาร  และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายตำรวจ

            ๒.๓  จัดทำข้อมูลท้องที่และรายงานสถานการณ์ด้านการป้องกันอาชญากรรม ด้านความมั่นคง ด้านกิจการพิเศษ และด้านอื่น ๆ เพื่อรายงานให้กับตำรวจภูธรจังหวัด    ตำรวจภูธรภาค และสำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ

            ๒.๔  ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าว  การตรวจสอบข่าวและการวิเคราะห์ข่าวในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการรายงานและการกระจายข่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            ๒.๕  จัดเก็บเอกสารและข่าวสารที่สำคัญเพื่อใช้ในการตรวจสอบและประโยชน์ในการปฏิบัติงานทางราชการ

            ๒.๖  งานศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัด

            ๒.๗  ดำเนินการเกี่ยวกับงานรวบรวมสถิติข้อมูลอาชญากรรมทุกประเภทในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัด เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์อาชญากรรมทุกประเภท

            ๒.๘  ดำเนินการ งานบูรณาการด้านการข่าว  รวมทั้งการดำเนินกรรมวิธีต่อข่าว เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา และงานประสานการข่าวกับส่วนราชการต่าง ๆ

            ๒.๙  จัดทำทะเบียนประวัติของแหล่งข่าว จัดหาและควบคุมการปฏิบัติงานของแหล่งข่าว (สายลับ) หรือแหล่งข่าวอื่น ๆ

            ๒.๑๐  วิเคราะห์สถานการณ์และสิ่งบอกเหตุ เพื่อพิสูจน์ทราบแนวโน้มภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

            ๒.๑๑  ศึกษา วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกิจการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและ

การรักษาความปลอดภัยฝ่ายตำรวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

            ๒.๑๒  ดำเนินการด้านกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการข่าว

อย่างต่อเนื่องกับหน่วยข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย

            .๑๓  เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ   ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้

สนับสนุนการจัดการด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจภูธรจังหวัด  โดยรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่

มาใช้ในการประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน การควบคุม  และการประเมินผลการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  และให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่สอบถามข้อมูล

            .๑๔  ประมวลเหตุการณ์ประจำวันและเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของ

ตำรวจภูธรจังหวัด

            .๑๕  วางระเบียบ  ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดส่งข้อมูล  การปรับปรุงข้อมูล และการแก้ไขข้อมูล  ทั้งทางเอกสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

            ๒.๑๖  ประสานงาน  อำนวยการ  และเร่งรัดหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่จัดส่งข้อมูลทั้งหมดทางเอกสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ให้จัดส่งข้อมูลและจัดการกับข้อมูลตามระเบียบที่กำหนด

            ๒.๑๗  รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลโดยกำหนดระเบียบ  ข้อบังคับการกำหนดรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  และตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทั้งภายในศูนย์และลูกข่ายของสถานีเครือข่าย ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย

            ๒.๑๘  ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ นอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และบำรุงรักษาระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลไว้แล้ว

            ๒.๑๙  ประสานงานและร่วมกับงานเทคนิคและพัฒนาระบบ  ในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและระบบการสื่อสารข้อมูล

            ๒.๒๐  ประสานงานกับฝ่ายอำนวยการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการมีระบบฐานข้อมูล  การพัฒนาและการบำรุงรักษาฐานข้อมูลให้มีความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ

            ๒.๒๑  พัฒนา บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ คือ

                        ๑. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์หลัก  ระบบคอมพิวเตอร์  เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) และระบบสั่งการที่ศูนย์เครือข่ายท้องถิ่นประจำสถานีตำรวจและตำรวจภูธรจังหวัด ระบบสื่อสารข้อมูลไรสายแบบดิจิตอล (Digital Wireless Data Communication) รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ

                        ๒. ซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่  งานปรับแต่งโปรแกรมของระบบคอมพิวเตอร์ทุกระบบที่เกี่ยวข้อง

            ๒.๒๒  การปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ

            ๒.๒๓  พิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาเทคนิคเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคมของฝ่ายอำนวยการ ๙ รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ในตำรวจภูธรจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ

            ๒.๒๔  ปรับปรุง   ซ่อมแซม  บำรุงรักษา  ตลอดจนการติดตั้งและย้ายเครื่องมือสื่อสารประเภทเครื่องรับ ส่งวิทยุ  วิทยุโทรทัศน์  โทรศัพท์  โทรสาร  และเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่น ๆในตำรวจภูธรจังหวัด

            ๒.๒๕  ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารประเภทเครื่องรับ ส่งวิทยุ และวิทยุโทรศัพท์ให้กับยานพาหนะสถานีตำรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดหรือศูนย์สื่อสารเคลื่อนที่ต่าง ๆ

            .๒๖  อำนวยการให้มีเครื่องอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร

            ๒.๒๗  พิจารณาวางแผน  อำนวยการ  กำกับ  ดูแล  และช่วยเหลือในการจัดหาคลื่นความถี่ของเครื่องมือสื่อสารในตำรวจภูธรจังหวัด

            ๒.๒๘  ประสานงานกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิจัยและวางแผนของตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อจัดเจ้าหน้าที่ร่วมในการไปตรวจราชการประจำปีของตำรวจภูธรจังหวัด เพื่อตรวจสอบและควบคุม ดูแลเครื่องมือ เครื่องใช้ทางเทคโนโลยีซึ่งประจำอยู่ในสถานีตำรวจและหน่วยงานทุกหน่วยในตำรวจภูธรจังหวัด แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

            .๒๙  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

            ๒.๓๐  งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

พ.ต.ท.จำลอง ลือดาว

สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ(ฝอ.๔)

 

๔.  ฝ่ายอำนวยการ ๔  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพลาธิการ  งานพัสดุ งานอาคารสถานที่  งานส่งกำลังบำรุง  งานยานพาหนะ  งานโยธาธิการ  และงานสรรพาวุธ  โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

            ๔.๑  งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้าออกของฝ่ายอำนวยการ ๔

            ๔.๒  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผน  โครงการ  ตรวจสอบจัดทำสถานภาพพัสดุสิ่งของหลวง  กำหนดความต้องการพัสดุเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าจัดหาพัสดุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  จัดหา  ควบคุม  แจกจ่าย  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  และจำหน่ายพัสดุสิ่งของหลวงทุกประเภท

            ๔.๓  ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ  ดูแล  ควบคุม  ติดตาม   งานโยธาธิการ และควบคุมที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของตำรวจภูธรจังหวัด และหน่วยงานในสังกัด

            ๔.๔  จัดทำบัญชีหรือทะเบียนการรับ  จำหน่าย  เก็บรักษา  และการบำรุงรักษาของงานด้านส่งกำลังบำรุงและงานพลาธิการ

            ๔.๕  ติดตามและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณด้านพลาธิการ  ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร  อาคารสถานที่

            ๔.๖  ตรวจสอบสถานภาพพัสดุ  ครุภัณฑ์  ยานพาหนะ  เครื่องมือสื่อสาร  อาคารสถานที่ และอื่น ๆ ที่ใช้ในราชการ

            ๔.๗  รวบรวม  เก็บรักษา  และแจกจ่ายกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกำลังบำรุง และงานพลาธิการ

            ๔.๘  ติดตามและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณด้านอาวุธยุทโธปกรณ์  และตรวจสอบสถานภาพพัสดุด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

            ๔.๙  ดำเนินงานเกี่ยวกับการขนส่ง  การกำหนดความต้องการควบคุม  เก็บรักษาแจกจ่ายยานพาหนะ และน้ำมันเชื้อเพลิง  การตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ

            ๔.๑๐  จัดหาเครื่องอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ต้องใช้เกี่ยวกับการสื่อสารโสตทัศนูปกรณ์  ตลอดจนการจัดเตรียมและการดูแลรักษาวัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องยุทธการและห้องประชุมของกองกำกับการอำนวยการ และตำรวจภูธรจังหวัด

            ๔.๑๑  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

            ๔.๑๒  งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

 

พ.ต.ต.หญิง สมฤทธิ์ มาแสวง

สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ(๓)

 

๓.  ฝ่ายอำนวยการ ๓  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ งานวิจัยและประเมินผล และของกลุ่มงานจราจร โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

            ๓.๑  งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้าออกของฝ่ายอำนวยการ ๓

            ๓.๒  ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์  วางแผนทำโครงการ  ตลอดจนควบคุม  กำกับ  ดูแลแผนด้านป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญาทุกประเภท

            ๓.๓  ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย  กำหนดยุทธศาสตร์  วางแผน ทำโครงการ  ตลอดจนควบคุม  กำกับ  ดูแลความมั่นคงภายในประเทศของตำรวจภูธรจังหวัด เช่น ความมั่นคงทางการเมืองและการบริหาร  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   ความมั่นคงทางสังคม เป็นต้น

            ๓.4  วางแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และภัยธรรมชาติ

            ๓.5  พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของตำรวจภูธรจังหวัด ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์

            ๓.6  แผนด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

            ๓.7  พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยอาศัยเครื่องมือ  อุปกรณ์ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับสูง

            ๓.8  ริเริ่มและดำเนินการเกี่ยวกับแผนพัฒนาทางวิชาการด้านงานบริหารกิจการตำรวจและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับส่วนราชการอื่น

            ๓.9  จัดทำคู่มือและแนวทางปฏิบัติราชการให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายต่าง ๆ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด รวมทั้งการจัดทำและรวบรวมการแบ่งมอบหมายหน้าที่การงานของกองกำกับการอำนวยการและตำรวจภูธรจังหวัด

            ๓.๑0  ดำเนินการเกี่ยวกับงานจราจรที่เกี่ยวข้องในอำนาจหน้าที่ของตำรวจภูธรจังหวัด รวมทั้งการวางแผนป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร

            ๓.๑1  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน  รายงานผลของโครงการต่าง ๆ และดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด) ทั้งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ตำรวจภูธรภาค  และตำรวจภูธรจังหวัด๓.๑2  รวบรวมข้อมูลสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ ทำการประมวล และวิเคราะห์สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้น  เพื่อใช้ในการพิจารณาชี้แนวโน้มของการเกิดคดีประเภทต่าง ๆ ประกอบการวางแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

            ๓.๑3  ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ  รูปแบบ  เทคนิค  วิธีการปฏิบัติ ในงานตำรวจ  ตลอดจนสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดการพัฒนาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด

            ๓.๑4  ดำเนินการด้านการตรวจราชการตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

            ๓.๑5  วิเคราะห์กำหนดความต้องการในการฝึกอบรมและติดตามประเมินผลประสานหน่วยที่เกี่ยวข้อง กำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมความรู้  ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือการใช้เทคนิคพิเศษ  ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตำรวจภูธรจังหวัด                       

            ๓.๑6  รวบรวมแผนการฝึกความต้องการของหน่วย เพื่อบรรจุเป็นแผนการฝึกในรอบปีงบประมาณ

            ๓.๑7  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

            3.18 งานที่เกี่ยวข้องกับการอารักขาและควบคุมฝูงชน  (คฝ.)

            3.19 งานถวายความปลอดภัยด้านการจราจร

            3.20 งานตามโครงการพระราชดำริ

            3.21 งานจราจรในโครงการพระราชดำริ

            3.22 งานการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร    พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี หรือการจัดงาน และการจัดประชุมสัมมนาที่สำคัญต่างๆ รวมตลอดถึงกรณีมีบุคคลสำคัญของต่างประเทศที่เข้ามาประชุมหรือมาเยือนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

            3.23 งานอำนวยการ ควบคุม กำกับดูแลและสั่งการเกี่ยวกับการจราจร

            3.24 งานพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจราจร

            3.25 งานเกี่ยวกับวิศวกรรมจราจร และการกู้ภัยจราจร

            3.26 งานประสานงานให้ความร่วมมือ หรือปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดในความรับผิดชอบ หรือหน่วยงานอื่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจราจร

            3.27 งานเกี่ยวกับการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ในการแก้ไขปัญหาการจราจร เช่น อาสาจราจร ลูกเสือจราจร และเนตรนารีจราจร เป็นต้น

            3.28 งานตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจราจร

            3.29 งานบริการประชาชนและสังคม

            3.30 งานบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

            3.31 งานพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายและพิจารณาเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

            3.32 เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และประสานการปฏิบัติในภารกิจงานโครงการพระราชดำริ รวมทั้งงานเทิดพระเกียรติ กับทุกลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง

            3.33 งานการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจในด้านงานจราจร

            3.34  ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานและการใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการจัดการจราจรและควบคุมการจราจร

            3.35  ควบคุมการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งมิให้มีสิ่งกีดขวางการจราจร

            3.36  ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามผลใบสั่ง  การฝึกอบรมให้ความรู้  และคำแนะนำด้านการจราจร และการตรวจพิสูจน์สภาพเครื่องยนต์  ผู้ขับขี่  และมลภาวะ

            3.37  ดำเนินการกวดขันจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการจราจร

            3.38  ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือบังคับล้อรถในการกวดขันจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการจราจร

            3.39  ควบคุมการเบิกจ่ายใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจร

            3.40  ควบคุมระบบใบสั่ง  การประมวลใบสั่งด้วยคอมพิวเตอร์  ตลอดจนติดตามประเมินผลและดำเนินมาตรการกับผู้กระทำผิดซ้ำซ้อน

            3.41  ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการจราจร

            3.42  เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและข่าวสารการจราจร

            3.43  ให้การบริการโดยทั่วไปเกี่ยวกับการจราจรแก่ประชาชน

            3.44  โฆษณา  เผยแพร่  และแนะนำในการลดและการป้องกันอุบัติเหตุ

            3.45  สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

            3.46  ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติด้านการจราจรกับสถานีตำรวจท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร

            3.47  งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

พ.ต.ท.หญิง พรทิพย์ จั่นทิพย์

สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ(ฝอ.๕)

 

๕.  ฝ่ายอำนวยการ ๕  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการพลเรือนงานประชาสัมพันธ์ และงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

            ๕.๑  งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้าออกของฝ่ายอำนวยการ ๕

            ๕.๒  เสนอแนะ  ริเริ่ม  และปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสนับสนุนร่วมมือของสาธารณชนต่อนโยบาย  โครงการ  แผนงาน  และประกาศแนะนำ  ตลอดจนคำสั่งต่าง ๆ ของตำรวจภูธรจังหวัด

            ๕.๓  งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ

            ๕.๔  งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์  รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหา

ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  ประชาชน  และทุกภาคส่วนของสังคม

            ๕.๕  สำรวจและประเมินความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อนโยบาย  โครงการ  และการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัด

            ๕.๖  รับนโยบาย  โครงการ  และแผนงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์มาปฏิบัติตลอดจนเสนอแนะแนวนโยบาย  โครงการ  และแผนงานประชาสัมพันธ์ เสนอผู้บังคับบัญชา

            ๕.๗  ดำเนินเกี่ยวกับการให้คำแนะนำ  ชี้แจงแก่ประชาชนให้เข้าใจถึงวิธีการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและภยันตรายอื่น ๆ

            ๕.๘  ดำเนินการเกี่ยวกับการแถลงชี้แจงข่าวต่อสื่อมวลชนและประชาชนในการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัด

            ๕.๙  ดำเนินการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามประชาชนที่มาติดต่อที่ตำรวจภูธรจังหวัด

            ๕.๑๐  ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของตำรวจภูธรจังหวัดต่อสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป                      

            ๕.๑๑  งานประชาสัมพันธ์ เช่น การออกวารสาร  หรือข่าวสารภายใน  การดำเนินงาน

ตั้งแผงปิดประกาศ  จัดทำที่ติดต่อสอบถาม เป็นต้น

            ๕.๑๒  รวบรวมข่าวหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา

            ๕.๑๓  จัดเก็บเอกสารและข่าวสารที่สำคัญ ๆ ในการใช้ตรวจสอบและปฏิบัติราชการ

หน้าที่

.๑๔  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติกับข้าราชการหน่วยอื่น เพื่อการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติราชการ

            ๕.๑๕  ร่วมกิจกรรมและให้บริการแก่ชุมชนในท้องถิ่นตามความเหมาะสม และดำเนินการอื่นใดเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อประชาชน

            ๕.๑๖  รับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกิจการตำรวจ หรือการปฏิบัติงานของตำรวจ

            .๑๗  เสนอแนะงาน  วางแผนงาน  โครงการ  การกำหนดมาตรฐานให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  การป้องกันการทำลายความมั่นคงของประเทศ  การจราจร การป้องกันยาเสพติดให้โทษให้แก่นักเรียน  นักศึกษา  เด็ก  เยาวชน  และสตรี

 

            ๕.๑๘  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย

            ๕.19  งานเกี่ยวกับงานด้านจิตอาสา โครงการทำความดีด้วยหัวใจ

๕.20  งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

Contact us

27 ถ.ประโดนชัย(ศรีสมุทร) ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

27 Prakhon Chai Rd,,ak Nam, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan 10270

        Tel. 02-3892885 Fax. 02-3895537,02-3895460