พ.ต.ท.จำลอง ลือดาว

สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ(ฝอ.๔)

 

๔.  ฝ่ายอำนวยการ ๔  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานพลาธิการ  งานพัสดุ งานอาคารสถานที่  งานส่งกำลังบำรุง  งานยานพาหนะ  งานโยธาธิการ  และงานสรรพาวุธ  โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

            ๔.๑  งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้าออกของฝ่ายอำนวยการ ๔

            ๔.๒  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผน  โครงการ  ตรวจสอบจัดทำสถานภาพพัสดุสิ่งของหลวง  กำหนดความต้องการพัสดุเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าจัดหาพัสดุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  จัดหา  ควบคุม  แจกจ่าย  ซ่อมแซม  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  และจำหน่ายพัสดุสิ่งของหลวงทุกประเภท

            ๔.๓  ดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับ  ดูแล  ควบคุม  ติดตาม   งานโยธาธิการ และควบคุมที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของตำรวจภูธรจังหวัด และหน่วยงานในสังกัด

            ๔.๔  จัดทำบัญชีหรือทะเบียนการรับ  จำหน่าย  เก็บรักษา  และการบำรุงรักษาของงานด้านส่งกำลังบำรุงและงานพลาธิการ

            ๔.๕  ติดตามและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณด้านพลาธิการ  ยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร  อาคารสถานที่

            ๔.๖  ตรวจสอบสถานภาพพัสดุ  ครุภัณฑ์  ยานพาหนะ  เครื่องมือสื่อสาร  อาคารสถานที่ และอื่น ๆ ที่ใช้ในราชการ

            ๔.๗  รวบรวม  เก็บรักษา  และแจกจ่ายกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกำลังบำรุง และงานพลาธิการ

            ๔.๘  ติดตามและควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณด้านอาวุธยุทโธปกรณ์  และตรวจสอบสถานภาพพัสดุด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในราชการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

            ๔.๙  ดำเนินงานเกี่ยวกับการขนส่ง  การกำหนดความต้องการควบคุม  เก็บรักษาแจกจ่ายยานพาหนะ และน้ำมันเชื้อเพลิง  การตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ

            ๔.๑๐  จัดหาเครื่องอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ต้องใช้เกี่ยวกับการสื่อสารโสตทัศนูปกรณ์  ตลอดจนการจัดเตรียมและการดูแลรักษาวัสดุ  อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องยุทธการและห้องประชุมของกองกำกับการอำนวยการ และตำรวจภูธรจังหวัด

            ๔.๑๑  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

            ๔.๑๒  งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

Contact us

27 ถ.ประโดนชัย(ศรีสมุทร) ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

27 Prakhon Chai Rd,,ak Nam, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan 10270

        Tel. 02-3892885 Fax. 02-3895537,02-3895460