พ.ต.ต.หญิง สมฤทธิ์ มาแสวง

สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ(๓)

 

๓.  ฝ่ายอำนวยการ ๓  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการ งานวิจัยและประเมินผล และของกลุ่มงานจราจร โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

            ๓.๑  งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้าออกของฝ่ายอำนวยการ ๓

            ๓.๒  ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย กำหนดยุทธศาสตร์  วางแผนทำโครงการ  ตลอดจนควบคุม  กำกับ  ดูแลแผนด้านป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญาทุกประเภท

            ๓.๓  ดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะนโยบาย  กำหนดยุทธศาสตร์  วางแผน ทำโครงการ  ตลอดจนควบคุม  กำกับ  ดูแลความมั่นคงภายในประเทศของตำรวจภูธรจังหวัด เช่น ความมั่นคงทางการเมืองและการบริหาร  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   ความมั่นคงทางสังคม เป็นต้น

            ๓.4  วางแผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  และภัยธรรมชาติ

            ๓.5  พิจารณาปรับปรุงวิธีการและรูปแบบของการปฏิบัติราชการของตำรวจภูธรจังหวัด ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์

            ๓.6  แผนด้านการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

            ๓.7  พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยอาศัยเครื่องมือ  อุปกรณ์ที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับสูง

            ๓.8  ริเริ่มและดำเนินการเกี่ยวกับแผนพัฒนาทางวิชาการด้านงานบริหารกิจการตำรวจและอื่น ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งประสานงานทางวิชาการกับส่วนราชการอื่น

            ๓.9  จัดทำคู่มือและแนวทางปฏิบัติราชการให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายต่าง ๆ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด รวมทั้งการจัดทำและรวบรวมการแบ่งมอบหมายหน้าที่การงานของกองกำกับการอำนวยการและตำรวจภูธรจังหวัด

            ๓.๑0  ดำเนินการเกี่ยวกับงานจราจรที่เกี่ยวข้องในอำนาจหน้าที่ของตำรวจภูธรจังหวัด รวมทั้งการวางแผนป้องกันและปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร

            ๓.๑1  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน  รายงานผลของโครงการต่าง ๆ และดำเนินการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด) ทั้งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ตำรวจภูธรภาค  และตำรวจภูธรจังหวัด๓.๑2  รวบรวมข้อมูลสถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ ทำการประมวล และวิเคราะห์สถิติคดีอาญาที่เกิดขึ้น  เพื่อใช้ในการพิจารณาชี้แนวโน้มของการเกิดคดีประเภทต่าง ๆ ประกอบการวางแผนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

            ๓.๑3  ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ  รูปแบบ  เทคนิค  วิธีการปฏิบัติ ในงานตำรวจ  ตลอดจนสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดการพัฒนาให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด

            ๓.๑4  ดำเนินการด้านการตรวจราชการตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

            ๓.๑5  วิเคราะห์กำหนดความต้องการในการฝึกอบรมและติดตามประเมินผลประสานหน่วยที่เกี่ยวข้อง กำหนดหลักสูตรที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมความรู้  ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง หรือการใช้เทคนิคพิเศษ  ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตำรวจภูธรจังหวัด                       

            ๓.๑6  รวบรวมแผนการฝึกความต้องการของหน่วย เพื่อบรรจุเป็นแผนการฝึกในรอบปีงบประมาณ

            ๓.๑7  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

            3.18 งานที่เกี่ยวข้องกับการอารักขาและควบคุมฝูงชน  (คฝ.)

            3.19 งานถวายความปลอดภัยด้านการจราจร

            3.20 งานตามโครงการพระราชดำริ

            3.21 งานจราจรในโครงการพระราชดำริ

            3.22 งานการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจร    พระราชพิธี รัฐพิธี พิธี หรือการจัดงาน และการจัดประชุมสัมมนาที่สำคัญต่างๆ รวมตลอดถึงกรณีมีบุคคลสำคัญของต่างประเทศที่เข้ามาประชุมหรือมาเยือนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

            3.23 งานอำนวยการ ควบคุม กำกับดูแลและสั่งการเกี่ยวกับการจราจร

            3.24 งานพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจราจร

            3.25 งานเกี่ยวกับวิศวกรรมจราจร และการกู้ภัยจราจร

            3.26 งานประสานงานให้ความร่วมมือ หรือปฏิบัติงานร่วมกับจังหวัดในความรับผิดชอบ หรือหน่วยงานอื่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจราจร

            3.27 งานเกี่ยวกับการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ในการแก้ไขปัญหาการจราจร เช่น อาสาจราจร ลูกเสือจราจร และเนตรนารีจราจร เป็นต้น

            3.28 งานตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจราจร

            3.29 งานบริการประชาชนและสังคม

            3.30 งานบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม

            3.31 งานพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายและพิจารณาเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่

            3.32 เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ และประสานการปฏิบัติในภารกิจงานโครงการพระราชดำริ รวมทั้งงานเทิดพระเกียรติ กับทุกลักษณะงานที่เกี่ยวข้อง

            3.33 งานการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจในด้านงานจราจร

            3.34  ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงานและการใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในการจัดการจราจรและควบคุมการจราจร

            3.35  ควบคุมการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกการจราจรในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งมิให้มีสิ่งกีดขวางการจราจร

            3.36  ดำเนินการเกี่ยวกับการติดตามผลใบสั่ง  การฝึกอบรมให้ความรู้  และคำแนะนำด้านการจราจร และการตรวจพิสูจน์สภาพเครื่องยนต์  ผู้ขับขี่  และมลภาวะ

            3.37  ดำเนินการกวดขันจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการจราจร

            3.38  ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือบังคับล้อรถในการกวดขันจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการจราจร

            3.39  ควบคุมการเบิกจ่ายใบสั่งของเจ้าพนักงานจราจร

            3.40  ควบคุมระบบใบสั่ง  การประมวลใบสั่งด้วยคอมพิวเตอร์  ตลอดจนติดตามประเมินผลและดำเนินมาตรการกับผู้กระทำผิดซ้ำซ้อน

            3.41  ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับการจราจร

            3.42  เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและข่าวสารการจราจร

            3.43  ให้การบริการโดยทั่วไปเกี่ยวกับการจราจรแก่ประชาชน

            3.44  โฆษณา  เผยแพร่  และแนะนำในการลดและการป้องกันอุบัติเหตุ

            3.45  สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

            3.46  ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติด้านการจราจรกับสถานีตำรวจท้องที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร

            3.47  งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Contact us

27 ถ.ประโดนชัย(ศรีสมุทร) ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

27 Prakhon Chai Rd,,ak Nam, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan 10270

        Tel. 02-3892885 Fax. 02-3895537,02-3895460