พ.ต.ท.พิทักษ์ โสนนอก

สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ (ฝอ.๒)

 

๒. ฝ่ายอำนวยการ ๒  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการข่าว  งานสถิติข้อมูล

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ของตำรวจภูธรจังหวัด โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

            .๑ งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้าออกของฝ่ายอำนวยการ ๒

            ๒.๒  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการข่าวกรอง   การต่อต้านข่าวกรอง  การข่าวกรองทางการสื่อสาร  และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายตำรวจ

            ๒.๓  จัดทำข้อมูลท้องที่และรายงานสถานการณ์ด้านการป้องกันอาชญากรรม ด้านความมั่นคง ด้านกิจการพิเศษ และด้านอื่น ๆ เพื่อรายงานให้กับตำรวจภูธรจังหวัด    ตำรวจภูธรภาค และสำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ

            ๒.๔  ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการข่าว  การตรวจสอบข่าวและการวิเคราะห์ข่าวในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการรายงานและการกระจายข่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            ๒.๕  จัดเก็บเอกสารและข่าวสารที่สำคัญเพื่อใช้ในการตรวจสอบและประโยชน์ในการปฏิบัติงานทางราชการ

            ๒.๖  งานศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัด

            ๒.๗  ดำเนินการเกี่ยวกับงานรวบรวมสถิติข้อมูลอาชญากรรมทุกประเภทในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัด เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์อาชญากรรมทุกประเภท

            ๒.๘  ดำเนินการ งานบูรณาการด้านการข่าว  รวมทั้งการดำเนินกรรมวิธีต่อข่าว เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา และงานประสานการข่าวกับส่วนราชการต่าง ๆ

            ๒.๙  จัดทำทะเบียนประวัติของแหล่งข่าว จัดหาและควบคุมการปฏิบัติงานของแหล่งข่าว (สายลับ) หรือแหล่งข่าวอื่น ๆ

            ๒.๑๐  วิเคราะห์สถานการณ์และสิ่งบอกเหตุ เพื่อพิสูจน์ทราบแนวโน้มภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ

            ๒.๑๑  ศึกษา วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกิจการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและ

การรักษาความปลอดภัยฝ่ายตำรวจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

            ๒.๑๒  ดำเนินการด้านกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการข่าว

อย่างต่อเนื่องกับหน่วยข่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย

            .๑๓  เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ   ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้

สนับสนุนการจัดการด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของตำรวจภูธรจังหวัด  โดยรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่

มาใช้ในการประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่สามารถใช้ในการวางแผน การควบคุม  และการประเมินผลการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ  และให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่สอบถามข้อมูล

            .๑๔  ประมวลเหตุการณ์ประจำวันและเหตุการณ์พิเศษที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่ของ

ตำรวจภูธรจังหวัด

            .๑๕  วางระเบียบ  ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดส่งข้อมูล  การปรับปรุงข้อมูล และการแก้ไขข้อมูล  ทั้งทางเอกสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

            ๒.๑๖  ประสานงาน  อำนวยการ  และเร่งรัดหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีหน้าที่จัดส่งข้อมูลทั้งหมดทางเอกสารและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ให้จัดส่งข้อมูลและจัดการกับข้อมูลตามระเบียบที่กำหนด

            ๒.๑๗  รักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูลโดยกำหนดระเบียบ  ข้อบังคับการกำหนดรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  และตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทั้งภายในศูนย์และลูกข่ายของสถานีเครือข่าย ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย

            ๒.๑๘  ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ นอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และบำรุงรักษาระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลไว้แล้ว

            ๒.๑๙  ประสานงานและร่วมกับงานเทคนิคและพัฒนาระบบ  ในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและระบบการสื่อสารข้อมูล

            ๒.๒๐  ประสานงานกับฝ่ายอำนวยการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการมีระบบฐานข้อมูล  การพัฒนาและการบำรุงรักษาฐานข้อมูลให้มีความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีอยู่เสมอ

            ๒.๒๑  พัฒนา บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของศูนย์ คือ

                        ๑. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์หลัก  ระบบคอมพิวเตอร์  เครือข่ายท้องถิ่น (LAN) และระบบสั่งการที่ศูนย์เครือข่ายท้องถิ่นประจำสถานีตำรวจและตำรวจภูธรจังหวัด ระบบสื่อสารข้อมูลไรสายแบบดิจิตอล (Digital Wireless Data Communication) รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ

                        ๒. ซอฟต์แวร์ (Software) ได้แก่  งานปรับแต่งโปรแกรมของระบบคอมพิวเตอร์ทุกระบบที่เกี่ยวข้อง

            ๒.๒๒  การปรับปรุงเพิ่มเติมข้อมูลในระบบภูมิสารสนเทศ

            ๒.๒๓  พิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุงพัฒนาเทคนิคเกี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคมของฝ่ายอำนวยการ ๙ รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ ในตำรวจภูธรจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยอยู่เสมอ

            ๒.๒๔  ปรับปรุง   ซ่อมแซม  บำรุงรักษา  ตลอดจนการติดตั้งและย้ายเครื่องมือสื่อสารประเภทเครื่องรับ ส่งวิทยุ  วิทยุโทรทัศน์  โทรศัพท์  โทรสาร  และเครื่องมือสื่อสารประเภทอื่น ๆในตำรวจภูธรจังหวัด

            ๒.๒๕  ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารประเภทเครื่องรับ ส่งวิทยุ และวิทยุโทรศัพท์ให้กับยานพาหนะสถานีตำรวจในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดหรือศูนย์สื่อสารเคลื่อนที่ต่าง ๆ

            .๒๖  อำนวยการให้มีเครื่องอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร

            ๒.๒๗  พิจารณาวางแผน  อำนวยการ  กำกับ  ดูแล  และช่วยเหลือในการจัดหาคลื่นความถี่ของเครื่องมือสื่อสารในตำรวจภูธรจังหวัด

            ๒.๒๘  ประสานงานกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิจัยและวางแผนของตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อจัดเจ้าหน้าที่ร่วมในการไปตรวจราชการประจำปีของตำรวจภูธรจังหวัด เพื่อตรวจสอบและควบคุม ดูแลเครื่องมือ เครื่องใช้ทางเทคโนโลยีซึ่งประจำอยู่ในสถานีตำรวจและหน่วยงานทุกหน่วยในตำรวจภูธรจังหวัด แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

            .๒๙  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

            ๒.๓๐  งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Contact us

27 ถ.ประโดนชัย(ศรีสมุทร) ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

27 Prakhon Chai Rd,,ak Nam, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan 10270

        Tel. 02-3892885 Fax. 02-3895537,02-3895460