พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ เกตุมาลา

สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ(ฝอ.๗)

 

๗  ฝ่ายอำนวยการ ๗   มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานคดีและวินัย  การรับคำร้องเรียนข้าราชการตำรวจว่ากระทำผิดวินัย การพัฒนา ตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห์  ให้ข้อเสนอแนะข้อพิจารณาเกี่ยวกับด้านกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง  สำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัด  โดยปฏิบัติหน้าที่  ดังนี้

            ๗.๑  งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า- ออกของฝ่ายอำนวยการ ๗

            ๗.๒  รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับคำร้องเรียนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน   และเรื่องที่กล่าวหาข้าราชการตำรวจในความรับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดว่ากระทำผิดวินัย ไม่ว่าจะมาร้องเรียนด้วยตนเองหรือร้องเรียนทางจดหมาย  เว็บไซต์   หนังสือพิมพ์

สื่อสารสนเทศอื่นใด  หรือหน่วยงานอื่นที่ส่งมา  แล้วดำเนินการไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

            ๗.๓  จัดทำสถิติการร้องเรียนข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดวินัยหรือกระทำผิดคดีอาญา โดยจัดแยกเป็นประเภทเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่  ปัญหาเรื่องส่วนตัว  และรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            ๗.๔  พิจารณาและตรวจสำนวนคดีอาญาทุกประเภทที่ข้าราชการตำรวจต้องหาคดีอาญาและหรือผู้บังคับบัญชาตรวจพบเป็นข้อบกพร่อง  ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย  เพื่อประกอบการพิจารณาทางวินัย

            ๗.๕  พิจารณาและตรวจสอบ  รวมทั้งดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงในสำนวนการสืบสวนข้อเท็จจริงและสำนวนการสอบสวน พิจารณาทางวินัย รวมทั้งกรณีที่ไม่มีการสืบสวนหรือสอบสวนเนื่องจากเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามที่กฎหมายกำหนด  แล้วมีความเห็นเสนอผู้มีอำนาจเพื่อสั่งการหรือลงโทษตามความเหมาะสม

            ๗.๖  พิจารณาและตรวจสอบเกี่ยวกับการร้องทุกข์และการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ เพื่อมีความเห็นเสนอผู้มีอำนาจ

            ๗.๗  ดำเนินการเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจกระทำความผิดทางอาญาให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการดำเนินการทางวินัย

            .  ดำเนินการเกี่ยวการเสนอพักราชการหรือการให้ออกจากราชการไว้ก่อนของข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง  หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทำความผิดทางอาญา ตลอดจนการรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

            ๗.๙  จัดการขอแต่งตั้งพนักงานอัยการให้เป็นทนายแก้ต่างคดี กรณีข้าราชการตำรวจ

ถูกฟ้องคดีเนื่องมาจากปฏิบัติการตามหน้าที่

            ๗.๑๐  ติดตามผลทางคดีและทางวินัย ตลอดจนคำพิพากษาชั้นศาลที่เกี่ยวกับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานภาพของข้าราชการตำรวจที่เกิดจากการดำเนินการทางวินัย

            ๗.๑๑  กำหนดหลักเกณฑ์  ข้อบังคับ  ระเบียบ  คำสั่ง  รวมทั้งมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุม ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด ให้มีความประพฤติอยู่ในกรอบวินัยตำรวจ

            ๗.๑๒  ศึกษา  ค้นคว้า  รวบรวม  จัดเก็บ  เผยแพร่  เสนอแนะในการแก้ไขและพัฒนากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง  ตลอดจนประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีในส่วนที่เกี่ยวข้อง และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

            ๗.๑๓  ดำเนินการให้คำปรึกษา  แนะนำ  พิจารณา  วินิจฉัย ตีความปัญหาข้อกฎหมาย กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับตำรวจภูธรจังหวัด

            ๗.๑๔  ควบคุม  พิจารณา  และวินิจฉัยสำนวนคดีแพ่ง  ตรวจสอบพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดีแพ่งกรณีที่ตำรวจภูธรจังหวัดเป็นโจทก์หรือจำเลย  ตลอดจนการพิจารณาปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการทางแพ่ง

            ๗.๑๕  เป็นที่ปรึกษา  ช่วยเหลือ  ให้คำแนะนำ  รวมทั้งดำเนินการตามกระบวนการทางอาญา  ทางแพ่ง  และทางปกครอง  กรณีข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานถูกฟ้องในเหตุ

ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่

            ๗.๑๖  ดำเนินการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ

            ๗.๑๗  การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

            ๗.๑๘  งานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมงานสอบสวน

            ๗.๑๙  งานดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

            ๗.๒๐  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

            ๗.๒๑  งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

 

 

 

Contact us

27 ถ.ประโดนชัย(ศรีสมุทร) ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

27 Prakhon Chai Rd,,ak Nam, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan 10270

        Tel. 02-3892885 Fax. 02-3895537,02-3895460