พ.ต.ต.หญิง สุมิตรา คงไทย

สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ(ฝอ.๖)

 

๖  ฝ่ายอำนวยการ ๖  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณ  การเงิน  และบัญชี  โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

            ๖.๑  งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้าออก ของฝ่ายอำนวยการ ๖ 

            ๖.๒  ดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์  จัดทำ  จัดสรร  บริหาร  ติดตามประเมินผลงานด้านงบประมาณ

            ๖.๓  จัดทำทะเบียนและควบคุมงบประมาณของตำรวจภูธรจังหวัด ตลอดจนให้คำปรึกษาแนะนำงานด้านการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด

            ๖.๔  ควบคุม  กำกับ  ติดตาม   เร่งรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน   ผลผลิต  กิจกรรม ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและส่วนราชการอื่น

๖.๕  ควบคุม  กำกับ  ดูแล  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติ และดำเนินการเกี่ยวกับ

งานบันทึกข้อมูลการบริหารงบประมาณในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(GFMIS)

            ๖.๖  รวบรวมความต้องการงบประมาณตามยุทธศาสตร์  ตามแผนงาน  งานโครงการ  วิเคราะห์ความจำเป็นและความเหมาะสม  เพื่อจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และของบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปี

            .  การจัดทำแผนการใช้จ่าย  การจัดสรร  การควบคุม  การปรับเปลี่ยน  การโอน  งบประมาณ     การเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน   การขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมของหน่วยงานในสังกัด

การใช้จ่ายงบประมาณค้างเบิกข้ามปี การใช้จ่ายงบประมาณเหลือจ่าย การติดตามและประเมินผล รวบรวมข้อมูลสถิติเพื่อรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

            ๖.๘  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเบิกจ่ายเงินเดือน  ค่าจ้าง เงินหมวดค่าตอบแทน  เงินรางวัล  และเงินอื่น ๆ ของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างที่เกี่ยวข้องในสังกัด

            ๖.๙  ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของบัญชีขอเบิกเงินเดือนข้าราชการตำรวจ  พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดตำรวจภูธรประจำเดือน

            ๖.๑๐  ดำเนินการเกี่ยวกับการรับ จ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินอื่น ๆ   ทุกประเภทของตำรวจภูธรจังหวัด

            ๖.๑๑  การขอเบิกเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  และเงินอื่น ๆ  ทุกประเภทของตำรวจภูธรจังหวัด ตลอดจนการตรวจสอบหลักฐานและการจัดทำบัญชีรับ - จ่าย

            ๖.๑๒  จัดเก็บรักษาเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  และเงินอื่น ๆ  รวมทั้ง

การรับ ส่งเงินรายได้แผ่นดิน

            ๖.๑๓  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  ใบสำคัญ  ใบเบิกเงินทุกประเภท

 

            ๖.๑๔  จัดทำงบเดือนและรายงานฐานะการเงินส่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

            ๖.๑๕  ดำเนินการเกี่ยวกับเงินยืมทุกประเภท

            ๖.๑๖  จัดทำหนังสือรับรองการโอนอัตราเงินเดือน

            ๖.๑๗  จัดทำรายงานผลการเบิก

            ๖.๑๘  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บรักษาสมุดคู่มือ  วางฎีกา  ควบคุม  และดำเนินการเกี่ยวกับเงินเบิกเกินส่งคืนคลัง  ตลอดจนการควบคุมเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการขอเบิกเงินและใบโอนบัญชี

            ๖.๑๙  ตรวจสอบและพิจารณาคำขอเงินบำเหน็จบำนาญ  การเบิกจ่ายบำเหน็จบำนาญและเงินอื่น ๆ ที่จ่ายในลักษณะเดียวกัน

            ๖.๒๐  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการตำรวจ  พนักงานราชการ  และลูกจ้างในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด

            ๖.๒๑  ขอเบิกจ่ายเงินค่าทำศพข้าราชการตำรวจหรือประชาชนที่เสียชีวิตในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ราชการ

            ๖.๒๒  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนควบคุมการหักภาษี  ณ  ที่จ่าย และการแจ้งรายการหักภาษีต่อกรมสรรพากรในการเสียภาษีประจำปีของข้าราชการตำรวจ  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง

ในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัด

            ๖.๒๓  รวบรวม  เก็บรักษา  และแจกจ่ายกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง

ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเงินและการบัญชี  ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะนำกับหน่วยงานในสังกัด

            ๖.๒๔  การดำเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในของตำรวจภูธรจังหวัด

            ๖.๒๕  การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการเงิน  การสงเคราะห์  และการสวัสดิการอื่น ๆ

            ๖.๒๖  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

            ๖.๒๗  งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

 

Contact us

27 ถ.ประโดนชัย(ศรีสมุทร) ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

27 Prakhon Chai Rd,,ak Nam, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan 10270

        Tel. 02-3892885 Fax. 02-3895537,02-3895460