พ.ต.ท.หญิง พรทิพย์ จั่นทิพย์

สว.ฝอ.ภ.จว.สมุทรปราการ(ฝอ.๕)

 

๕.  ฝ่ายอำนวยการ ๕  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกิจการพลเรือนงานประชาสัมพันธ์ และงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

            ๕.๑  งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้าออกของฝ่ายอำนวยการ ๕

            ๕.๒  เสนอแนะ  ริเริ่ม  และปฏิบัติการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสนับสนุนร่วมมือของสาธารณชนต่อนโยบาย  โครงการ  แผนงาน  และประกาศแนะนำ  ตลอดจนคำสั่งต่าง ๆ ของตำรวจภูธรจังหวัด

            ๕.๓  งานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ

            ๕.๔  งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์  รวมทั้งงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหา

ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน  ประชาชน  และทุกภาคส่วนของสังคม

            ๕.๕  สำรวจและประเมินความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนที่มีต่อนโยบาย  โครงการ  และการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัด

            ๕.๖  รับนโยบาย  โครงการ  และแผนงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์มาปฏิบัติตลอดจนเสนอแนะแนวนโยบาย  โครงการ  และแผนงานประชาสัมพันธ์ เสนอผู้บังคับบัญชา

            ๕.๗  ดำเนินเกี่ยวกับการให้คำแนะนำ  ชี้แจงแก่ประชาชนให้เข้าใจถึงวิธีการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและภยันตรายอื่น ๆ

            ๕.๘  ดำเนินการเกี่ยวกับการแถลงชี้แจงข่าวต่อสื่อมวลชนและประชาชนในการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรจังหวัด

            ๕.๙  ดำเนินการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสอบถามประชาชนที่มาติดต่อที่ตำรวจภูธรจังหวัด

            ๕.๑๐  ดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของตำรวจภูธรจังหวัดต่อสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป                      

            ๕.๑๑  งานประชาสัมพันธ์ เช่น การออกวารสาร  หรือข่าวสารภายใน  การดำเนินงาน

ตั้งแผงปิดประกาศ  จัดทำที่ติดต่อสอบถาม เป็นต้น

            ๕.๑๒  รวบรวมข่าวหรือเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา

            ๕.๑๓  จัดเก็บเอกสารและข่าวสารที่สำคัญ ๆ ในการใช้ตรวจสอบและปฏิบัติราชการ

หน้าที่

.๑๔  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติกับข้าราชการหน่วยอื่น เพื่อการประสานความร่วมมือในการปฏิบัติราชการ

            ๕.๑๕  ร่วมกิจกรรมและให้บริการแก่ชุมชนในท้องถิ่นตามความเหมาะสม และดำเนินการอื่นใดเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อประชาชน

            ๕.๑๖  รับฟังและสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อกิจการตำรวจ หรือการปฏิบัติงานของตำรวจ

            .๑๗  เสนอแนะงาน  วางแผนงาน  โครงการ  การกำหนดมาตรฐานให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  การป้องกันการทำลายความมั่นคงของประเทศ  การจราจร การป้องกันยาเสพติดให้โทษให้แก่นักเรียน  นักศึกษา  เด็ก  เยาวชน  และสตรี

 

            ๕.๑๘  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ที่ได้รับมอบหมาย

            ๕.19  งานเกี่ยวกับงานด้านจิตอาสา โครงการทำความดีด้วยหัวใจ

๕.20  งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

 

Contact us

27 ถ.ประโดนชัย(ศรีสมุทร) ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

27 Prakhon Chai Rd,,ak Nam, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan 10270

        Tel. 02-3892885 Fax. 02-3895537,02-3895460